Här hittar du Spelinspektionens e-tjänst för licensansökningar.

Ansökan logga

Väl typ av licens i listan nedan och klicka på knappen för att påbörja ansökan för vald licenstyp.

 
 

Vägledning för Innehav av penning-, värde- och varuspelsautomater

Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i denna ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen. Den registrerade kan också alltid vända sig till spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering; mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan
En ansökan om tillstånd till innehav av penning-, värde- och varuspelsautomater enligt 11 kap. 7 § spellagen ska skickas till spelmyndigheten som är tillståndsgivande tillsynsmyndighet.

Tillstånd för innehav av automater ges till den som yrkesmässigt befattar sig med dem under förutsättning att samma krav som ställs på licenshavare uppfylls.

Generellt om de handlingar som ska skickas in
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor.

Om en person ingår i ledning eller styrelse i sökanden eller ledning eller styrelse i en kvalificerad ägare i sökanden ska en bilaga A fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

Om en juridisk person är kvalificerad ägare i sökanden ska bilaga B fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska. Dokumentation som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.

Avgifter
Spelmyndigheten kommer påbörja handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Information om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Vägledning för Landbaserat kommersiellt spel – kasinospel och kortspel i turneringsform

Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i denna ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen. Den registrerade kan också alltid vända sig till spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering; mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan
En ansökan om licens för att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel enligt 9 kap. spellagen ska skickas till spelmyndigheten som är licensgivande tillsynsmyndighet.

Licens för landbaserat kommersiellt spel får omfatta kasinospel som inte sker på ett kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform. För spel på varuspelsautomater finns en särskild ansökningsblankett.

För de fall uppgifterna i punkt 8 - 20 inklusive bilagor redan finns i ett ärende där sökande ansökt om licens, kan sökanden hänvisa till det underlaget vid efterföljande ansökningar om licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel.

Generellt om de handlingar som ska skickas in
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor.

Om en person ingår i ledning eller styrelse i sökanden eller ledning eller styrelse i en kvalificerad ägare i sökanden ska en bilaga A fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

Om en juridisk person är kvalificerad ägare i sökanden ska bilaga B fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

En spelkonceptbeskrivning – bilaga C ska fyllas i och bland annat beskriva den spelverksamhet som ansökan gäller.

Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska. Dokumentation som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.

Förutsättningar för licens
Den spelverksamhet som ansökan avser ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att

 • spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
 • det ska råda hög säkerhet i spelen,
 • de negativa konsekvenserna av spelandet ska begränsas, och
 • spel ska inte användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

Licens för att tillhandahålla spel får endast ges till den som

 • bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,
 • kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och
 • i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

Licens för att tillhandahålla spel får inte ges till den som

 • är i konkurs,
 • är under 18 år,
 • har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamheten, eller
 • har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Avgifter
Spelmyndigheten kommer påbörja handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Information om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Vägledning för Kommersiellt onlinespel och vadhållning

Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i denna ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen. Den registrerade kan också alltid vända sig till spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering; mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan
En ansökan om licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel enligt 7 kap. spellagen och vadhållning enligt 8 kap. spellagen ska skickas till spelmyndigheten som är licensgivande tillsynsmyndighet. Licens för kommersiellt onlinespel får ges för att tillhandahålla kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat automatspel. Licens för vadhållning får avse landbaserad vadhållning eller vadhållning online.

En licens att tillhandahålla spel enligt 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § spellagen, får omfatta tillhandahållande av spel tillsammans med en organisation eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat EESland. En ansökan om licens för internationellt samarbete enligt 11 kap. 1 § spellagen kan skickas till spelmyndigheten i samband med ansökan om licens enligt 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § i nämnda lag.

Enligt 9 kap. 1 § spelförordningen (2018:1475) förutsätter ett sådant internationellt samarbete att spelmyndigheten har godkänt detsamma efter en prövning av om spelet kan antas bedrivas på ett sunt, säkert och ur allmän synpunkt lämpligt sätt.

Generellt om de handlingar som ska skickas in
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor.

Om en person ingår i ledning eller styrelse i sökanden eller ledning eller styrelse i en kvalificerad ägare i sökanden ska en bilaga A fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

Om en juridisk person är kvalificerad ägare i sökanden ska bilaga B fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

En spelkonceptbeskrivning – bilaga C ska fyllas i och bland annat beskriva den spelverksamhet som ansökan gäller.

Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska. Dokumentation som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.

Förutsättningar för licens
Den spelverksamhet som ansökan avser ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att

 • spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
 • det ska råda hög säkerhet i spelen,
 • de negativa konsekvenserna av spelandet ska begränsas, och
 • spel ska inte användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

Licens för att tillhandahålla spel får endast ges till den som

 • bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,
 • kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och
 • i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

Licens för att tillhandahålla spel får inte ges till den som

 • är i konkurs,
 • är under 18 år,
 • har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamheten, eller
 • har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Vadhållning genom spelombud För att få tillhandahålla vadhållning genom ett spelombud måste spelombudet vara registrerat hos spelmyndigheten. Ansökan om registrering görs genom en särskild ansökan hos spelmyndigheten.

Avgifter
Spelmyndigheten kommer påbörja handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Information om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Vägledning för Lokalt poolspel på hästar

Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i denna ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen. Den registrerade kan också alltid vända sig till spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering; mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan
En ansökan om licens för att tillhandahålla lokalt poolspel på hästar enligt 6 kap. 8 § spellagen ska skickas till spelmyndigheten som är licensgivande tillsynsmyndighet.

Licens för allmännyttigt ändamål får omfatta andra lotterier än kasinospel, onlinebingo, spel på penning- och värdeautomater eller datorsimulerat automatspel.

Generellt om de handlingar som ska skickas in
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor.

En spelkonceptbeskrivning – bilaga C ska fyllas i och bland annat beskriva den spelverksamhet som ansökan gäller.

Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska. Dokumentation som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.

Förutsättningar för licens
Den spelverksamhet som ansökan avser ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att

 • spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
 • det ska råda hög säkerhet i spelen,
 • de negativa konsekvenserna av spelandet ska begränsas, och
 • spel ska inte användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

Avgifter
Spelmyndigheten kommer påbörja handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Information om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Vägledning för Spel för allmännyttiga ändamål

Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i denna ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen. Den registrerade kan också alltid vända sig till spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering; mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan
En ansökan om licens för att tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål enligt 6 kap. spellagen ska skickas till spelmyndigheten som är licensgivande tillsynsmyndighet.

Licens för allmännyttigt ändamål får omfatta andra lotterier än kasinospel, onlinebingo, spel på penning- och värdeautomater eller datorsimulerat automatspel.

Generellt om de handlingar som ska skickas in
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor.

Om en person ingår i ledning eller styrelse i sökanden eller ledning eller styrelse i en kvalificerad ägare i sökanden ska en bilaga A fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

Om en juridisk person är kvalificerad ägare i sökanden ska bilaga B fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

En spelkonceptbeskrivning – bilaga C ska fyllas i och bland annat beskriva den spelverksamhet som ansökan gäller.

Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska. Dokumentation som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.

Förutsättningar för licens
Den spelverksamhet som ansökan avser ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att

 • spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
 • det ska råda hög säkerhet i spelen,
 • de negativa konsekvenserna av spelandet ska begränsas, och
 • spel ska inte användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

Licens för att tillhandahålla spel får endast ges till den som

 • bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,
 • kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och
 • i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

Licens för att tillhandahålla spel får inte ges till den som

 • är i konkurs,
 • är under 18 år,
 • har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamheten, eller
 • har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Tillhandahålla spel genom spelombud
För att få tillhandahålla spel genom ett spelombud måste spelombudet vara registrerat hos spelmyndigheten. Ansökan om registrering görs genom en särskild ansökan hos spelmyndigheten.

Avgifter
Spelmyndigheten kommer påbörja handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Information om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Vägledning för Spel på fartyg i internationell trafik

Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i denna ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen. Den registrerade kan också alltid vända sig till spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering; mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan
En ansökan om licens för att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik enligt 10 kap. spellagen ska skickas till spelmyndigheten som är licensgivande tillsynsmyndighet.

Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

För det fall uppgifterna i punkt 6–17 inklusive bilagor redan finns i ett ärende där sökanden ansökt om licens, kan sökanden hänvisa till det underlaget vid efterföljande ansökningar om licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik.

Generellt om de handlingar som ska skickas in
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor.

Om en person ingår i ledning eller styrelse i sökanden eller ledning eller styrelse i en kvalificerad ägare i sökanden ska en bilaga A fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

Om en juridisk person är kvalificerad ägare i sökanden ska bilaga B fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

En spelkonceptbeskrivning – bilaga C ska fyllas i och bland annat beskriva den spelverksamhet som ansökan gäller.

Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska. Dokumentation som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.

Förutsättningar för licens
Den spelverksamhet som ansökan avser ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att

 • spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
 • det ska råda hög säkerhet i spelen,
 • de negativa konsekvenserna av spelandet ska begränsas, och
 • spel ska inte användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

Licens för att tillhandahålla spel får endast ges till den som

 • bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,
 • kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och
 • i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

Licens för att tillhandahålla spel får inte ges till den som

 • är i konkurs,
 • är under 18 år,
 • har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamheten, eller
 • har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Avgifter
Spelmyndigheten kommer påbörja handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Information om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Vägledning för Spel på kasino och lotteri

Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i denna ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen. Den registrerade kan också alltid vända sig till spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering; mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan
En ansökan om licens för att tillhandahålla spel på ett kasino och ett lotteri enligt 5 kap. spellagen ska skickas till spelmyndigheten som är licensgivande tillsynsmyndighet.

Licens för statligt spel får ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på värdeautomater och andra lotterier än bingo, onlinebingo, datorsimulerat automatspel, lokalt poolspel och penningautomater. Licens får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

En licens att tillhandahålla spel enligt 5 kap. 1 § spellagen, förutom licens för kasino och spel på värdeautomater, får omfatta tillhandahållande av spel tillsammans med en organisation eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat EESland. En ansökan om licens för internationellt samarbete enligt 11 kap. 1 § spellagen kan skickas till spelmyndigheten i samband med ansökan om licens enligt 5 kap. 1 § spellagen, förutom licens för kasino och spel på värdeautomater.

Enligt 9 kap. 1 § spelförordningen (2018:1475) förutsätter ett sådant internationellt samarbete att spelmyndigheten har godkänt detsamma efter en prövning av om spelet kan antas bedrivas på ett sunt, säkert och ur allmän synpunkt lämpligt sätt.

Generellt om de handlingar som ska skickas in
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor.

Om en person ingår i ledning eller styrelse i sökanden eller ledning eller styrelse i en kvalificerad ägare i sökanden ska en bilaga A fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

Om en juridisk person är kvalificerad ägare i sökanden ska bilaga B fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

En spelkonceptbeskrivning – bilaga C ska fyllas i och bland annat beskriva den spelverksamhet som ansökan gäller.

Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska. Dokumentation som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.

Förutsättningar för licens
Den spelverksamhet som ansökan avser ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att

 • spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
 • det ska råda hög säkerhet i spelen,
 • de negativa konsekvenserna av spelandet ska begränsas, och
 • spel ska inte användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

Licens för att tillhandahålla spel får endast ges till den som

 • bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,
 • kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och
 • i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

Licens för att tillhandahålla spel får inte ges till den som

 • är i konkurs,
 • är under 18 år,
 • har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamheten, eller
 • har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Avgifter
Spelmyndigheten kommer påbörja handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Information om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Vägledning för Värdeautomater på andra platser än kasino

Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i denna ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen. Den registrerade kan också alltid vända sig till spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering; mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan
En ansökan om licens för att tillhandahålla spel på en värdeautomat på andra platser än på ett kasino enligt 5 kap. 7 § spellagen ska skickas till spelmyndigheten som är licensgivande tillsynsmyndighet.

För det fall uppgifterna i punkt 4–12 inklusive bilagor redan finns i ett ärende där sökanden ansökt om licens, kan sökanden hänvisa till det underlaget

Generellt om de handlingar som ska skickas in
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor.

Om en person ingår i ledning eller styrelse i sökanden eller ledning eller styrelse i en kvalificerad ägare i sökanden ska en bilaga A fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

Om en juridisk person är kvalificerad ägare i sökanden ska bilaga B fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

En spelkonceptbeskrivning – bilaga C ska fyllas i och bland annat beskriva den spelverksamhet som ansökan gäller.

Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska. Dokumentation som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.

Förutsättningar för licens
Den spelverksamhet som ansökan avser ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att

 • spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
 • det ska råda hög säkerhet i spelen,
 • de negativa konsekvenserna av spelandet ska begränsas, och
 • spel ska inte användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

Licens för att tillhandahålla spel får endast ges till den som

 • bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,
 • kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och
 • i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

Licens för att tillhandahålla spel får inte ges till den som

 • är i konkurs,
 • är under 18 år,
 • har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamheten, eller
 • har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Avgifter
Spelmyndigheten kommer påbörja handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Information om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Vägledning för Varuspelsautomater (landbaserat och kommersiellt)

Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i denna ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen. Den registrerade kan också alltid vända sig till spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering; mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan
En ansökan om licens för att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel enligt 9 kap. spellagen ska skickas till spelmyndigheten som är licensgivande tillsynsmyndighet.

Licens för landbaserat kommersiellt spel får omfatta kasinospel som inte sker på ett kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform.

Generellt om de handlingar som ska skickas in
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor.

Om en person ingår i ledning eller styrelse i sökanden eller ledning eller styrelse i en kvalificerad ägare i sökanden ska en bilaga A fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

Om en juridisk person är kvalificerad ägare i sökanden ska bilaga B fyllas i och bifogas ansökan tillsammans med begärda bilagor.

En spelkonceptbeskrivning – bilaga C ska fyllas i och bland annat beskriva den spelverksamhet som ansökan gäller.

Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska. Dokumentation som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.

Förutsättningar för licens
Den spelverksamhet som ansökan avser ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att

 • spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
 • det ska råda hög säkerhet i spelen,
 • de negativa konsekvenserna av spelandet ska begränsas, och
 • spel ska inte användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

Licens för att tillhandahålla spel får endast ges till den som

 • bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,
 • kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och
 • i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

Licens för att tillhandahålla spel får inte ges till den som

 • är i konkurs,
 • är under 18 år,
 • har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamheten, eller
 • har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Avgifter
Spelmyndigheten kommer påbörja handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Information om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Vägledning för Årlig landbaserad turnering i kortspel

Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i denna ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen. Den registrerade kan också alltid vända sig till spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering; mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan
En ansökan om licens för att tillhandahålla en årlig landbaserad turnering i kortspel enligt 9 kap. 7 § spellagen ska skickas till spelmyndigheten som är licensgivande tillsynsmyndighet.

En licenshavare med licens att tillhandahålla kasinospel online får ensam eller tillsammans med en eller flera sådana licenshavare ges licens att tillhandahålla en årlig landbaserad turnering i kortspel.

Generellt om de handlingar som ska skickas in
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor.

En spelkonceptbeskrivning – bilaga C ska fyllas i och bland annat beskriva den spelverksamhet som ansökan gäller.

Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska. Dokumentation som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.

Avgifter
Spelmyndigheten kommer påbörja handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Information om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).